Isang Mas Matatag at Kritikal na Kolehiyo sa Susunod Pang Tatlong Taon: Vision Paper ni Dr. Rolando B. Tolentino

Noong unang beses akong nagpanomina bilang Dekano ng ating Kolehiyo, ang aking bisyon ay tungo sa “Isang Mas Mabuting Kolehiyo sa Susunod na Tatlong Taon” bilang higit na pagpupursigi sa naging patuloy na kagalingan ng Kolehiyo mula sa kanyang mga naunang mga dekano’t dekana.  Ngayon naman ay nais kong pagtuunan ng pansin ang mas pagpapatatag sa Kolehiyo sa pamamagitan ng mas kritikal na perspektiba sa kanyang kagalingang akademiko, pananaliksik at publikasyon, at gawaing extensyon.

Matapos ng at sa patuloy na nakamit ng Kolehiyo sa nakaraang tatlong taon, kailangan higit nitong patatagin at patalasin ang kanyang mga gawain para higit na makatugon sa nabubuong hamon sa kanyang mga disiplina at profesyon.  Una, patuloy pa rin ang pagpaslang sa mga mamamahayag.  Tinatayang mas marami pa ang mamamahayag na napaslang sa dalawang taon ni Noynoy Aquino (12) kumpara sa unang dalawang taon ni Gloria Arroyo (5).  Sa katunayan, noong ika-8 ng Abril 2012 ay binaril at napatay ang radio journalist na si Aldion Layao ng Bombo Radio sa Davao City.

Ikalawa, ang paglilitis sa naging “defining moment” ng pamamahayag sa mundo, ang Ampatuan massacre na may pinakamalaking bilang ng media killings sa kasaysayan ng pamamahayag sa buong mundo, ay mabagal pa rin ang nagiging padaloy.  Ayon nga sa private prosecutor at colleague natin sa Unibersidad Harry Roque, aabutin ng 55,000 na taon bago maresolba ang may 11,172 na kaso na nakabinbin sa korte.  Sobrang natigatig ang mundo na idineklara ang araw ng massacre (23 Nobyembre) bilang “International Day to End Impunity.”

Ikatlo, kriminalisado pa rin ang libel sa bansa na ayon nga sa United Nations Human Rights Commission ay hindi tugma sa “freedom of expression.”  Ikaapat, patuloy pa rin ang mga tiwaling gawain sa mga profesyon na itinuturing bilang normal nang kalakaran:  “envelopmental journalism” at iba pang anyo ng korapsyon, kontraktwalisasyon at iba pang hindi paborableng praktis sa paggawa, hierarkikal na turingan sa gawain, at kawalan ng suporta ng estado sa isang public broadcasting system.  Ikalima, ang proliferasyon ng communication schools sa tertiary level—tinatayang may 600 ang bilang nito--ay nagdulot ng hindi pantay na kalidad ng graduates na mamumuno sa profesyon.

Ang mga ito ay ilan lamang sa kakaharapin ng mga graduate ng Kolehiyo:  na ang media environment ay mapanganib, hindi paborable sa papaloob dito, at mahaba ang pila para sa mga trabaho sa komersyal na media.  Itong mga kondisyon ng panganib at propensidad sa abuso ay, sa aking palagay, hindi mababawasan kundi higit na magtatagal sa kagyat at malayong hinaharap.  Dito nakaangkla ang aking bisyon para sa mas matatag at kritikal na Kolehiyo sa susunod pang tatlong taon.

Ito rin ay nakaangkla sa tunguhin ng U.P. bilang “national university” na may tatlong kalidad:  pananaliksik, graduate, at may publikong katangian na unibersidad.

Sa usapin ng akademikong gawain, kailangang makumpleto ang siklo (cyle) ng curricular review na magbubuo at mag-i-integrate sa undergraduate at graduate programs ng Kolehiyo.  Ang nahuhuli’t pinakamahalagang bahagi ng piyesa ay ang undergraduate curricular review.  Kailangan itong masinop na pasimulan na may pangkalahatang bisyong pinaghahalawan ang mga unit ng kalidad ng kanilang disiplinal na graduate sa kabuuang graduate ng Kolehiyo.  Inaasahang ang mga graduate na maprodyus ng Kolehiyo ay siya ring magiging pangunahing mag-aaral sa kanyang mga gradwadong programa.  Magagawa ito kung ang undergraduate na programa ay sinkronisado sa diin sa pananaliksik at skolarsyip ng naaprubahang mga gradwadong programa sa masteral at doktoral na antas.

Sa ganitong layon, kailangang magpatupad ng mga inisyatiba sa mentoring—na ang pinakamagaling na mga estudyante sa undergraduate level ay mahimok na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa graduate level.  Kakailanganin nang higit na pagsisipag ng ating fakulti na gabayan ang mga estudyante sa gawaing pananaliksik at publikasyon, at mailahok ang kanilang advisees sa mga ginagawa nilang pananaliksik. 

Ang mga estudyanteng magpapatuloy at magtatapos ng kanilang gradwadong pag-aaral ang magbibigay sa graduate ng Kolehiyo ng comparative advantage laban sa mga 600 na programa sa komunikasyon sa bansa.

Sa isang banda na kailangan ng higit na diin sa mga kritikal na kursong makakapagpaloob sa estudyante sa tunguhin tungo sa skolarsyip, sa kabilang banda, kailangan din ng patuloy na pagdidiin sa profesyonalismo at etika sa mga programa, lalo na sa yugto nitong curricular review sa mga undergraduate na programa.  Ang skills ay kailangan sa antas na ito ay sabayang nakakalikha ng mas masining at kritikal na media outputs sa pinakamataas na panuntunan ng profesyonalismo at etika.

Ang pitong komon na kurso sa media at komunikasyon ay dapat pinakamatalas na foundational at integrative na mga kurso.  Ipagpapatuloy pa ang paggawa ng textbook sa mga kursong ito, pati ang higit na suporta para sa mga fakulti na magturo ng mga kursong ito.

Sa gawaing pananaliksik at publikasyon, ang mentoring system sa hanay ng senior at junior fakulti sa isang banda, at fakulti at estudyante sa kabilang banda ay kailangang paunlarin para sa higit na individual na pagyabong ng mga kasapi at ng mismong Kolehiyo.  

Kailangan pang isakatuparan ang tunguhin ng Plaridel Journal bilang ISI journal, at tila nagagawa naman ang kahilingan para rito:  ang pagbuo ng international editorial board, double-blind refereeing process, ang mga artikulo sa Filipino ay may salin sa Ingles, at ang pagtiyak nang paglabas nito sa takdang panahon.  Kailangan din ng higit na pagpupursigi na matiyak na ang mga manuskrito sa Philippine Communication and Media Book Series ay mailabas na, at makapangalap pa ng karagdagang bilang ng manuskrito sa pagpupunan ng kakulangan ng mga libro at pag-aaral sa ating larangan.

Mula sa inisyatiba ng Comres na ang kanilang Communication Conference ay nagiging taunang pambansang pagtitipon, kailangan ding makapagpaunlad ng kahalintulad na kumperensya para sa Media Studies.  Ang layon din dapat ay tungo sa pagiging taunang internasyonal na kumperensya ng mga ito.

Sa gawaing extensyon,  kailangang patuloy na mamayagpag ang Gawad Plaridel at Lopez-Jaena Workshop for Community Journalists.  Pero higit dito, kailangan ng mas masinop na programa para sa gawaing extensyon.  Nang humarap kami sa Academic Affairs Council para ipagtanggol ang proposal para sa bagong programang Ph.D. Media Studies, tinanong kami kung ano ang magagawa nitong programa para mapabuti ang kalidad ng programa sa telebisyon?  Noong una ay inisip kong unfair ang tanong dahil gaya nga ng sagot ng kasama ko, “Inaasahan ba sa School of Economics na masolusyonan ng kanilang akademikong programa ang mga problemang pang-ekonomiya ng bansa?”

Pero sa kalaunan ay naisip kong lehitimo rin ang katanungang ito.  Dapat, kaugnay at lampas sa akademikong programa ng Kolehiyo, ay may nagagawa ito para higit na makaapekto sa media landscape sa bansa.  At ito nga ang pagtutuon ng susing pansin sa gawaing extensyon ng Kolehiyo.  Tulad ng mga extension center ng College of Engineering, ang National Engineering Center, at ng College of Law, ang Law Center, ang Kolehiyo ay kailangan ding magtatag ng Media Resource Center na maglalaman ng mga programang magtataguyod ng best practices, pananaliksik sa media, continuing education, at policy development sa media.

Ang ilan sa mga track ng Media Resource Center ay Community Media, Impunity Watch; Media Ethics; Law of the Mass Media; Human Rights and Justice Reporting; Women, Gender and Children; Self Regulation and Professional Standards; Political Economy of the Mass Media; Environment; Indigenous People’s Rights; Crisis Communication; Political Communication; at iba pa.  Ang kakulangan sa pananaliksik hinggil sa informasyon, halimbawa, sa bilang ng mamamahayag sa bansa, monitoring ng block timers at ang impact nito sa eleksyon, ang pangkalahatang kalidad ng reporting sa radyo at telebisyon, ang sitwasyon ng edukasyon sa media at komunikasyon sa bansa, o ang saturation rate at usage sa internet ay kailangang punan para makapagmungkahi ng polisiya hinggil dito.

Tamang-tama naman na ang ikatlo at huling gusali sa Media Complex ay nakalaan para maging tahanan sa media resource. 

Maisasakatuparan ang mga ito kung mas magiging matibay ang pagtutulungan ng lahat ng kinauukulan.  Higit na hihimukin ang alumni na lumahok sa Kolehiyo, lalo na sa pagdiriwang nito ng kanyang 50th Foundation Year sa 2015.  Muling papasiglahin ang Pay-it-forward para sa paglilikom ng kontribusyon sa alumni sa mga gawaing ito ng Kolehiyo, pati na rin ang ilan pang inisyatibang manggagaling sa kanila. 

Kailangan din ng mas integratibong programa na makakapagpalahok sa limang unit ng Kolehiyo, na mas may dialogong nagaganap sa mga unit sa formulasyon ng mga programa.  At siempre, kailangan pang palakasin ang DZUP at Film Center, ang crown jewel ng Kolehiyo sa kanyang gawaing extensyon.  Ang DZUP ay hihimuking palawakin ang programming mula sa talk radio tungo sa iba pang format, lalo na sa pagbabalita.  Ang Film Center naman ay kailangang matiyak na ang kanyang flagship festivals ay nagpapatuloy at lumalalakas.  Sa dalawang mahalagang gawain na ito, kailangan makapagprograma rin sa audience development.

Kailangan din ng patuloy na edukasyon sa mga kawani at REPS.  Kailangan din may programa sa wellness at fitness ang kawani at fakulti sa Kolehiyo.  At sa hanay ng estudyante, ang patuloy na pagpapalahok, insyatiba at interaksyon tungo sa mas mataas na kagalingan.  Ang mga estudyante ang dahilan kung bakit tayo naririto sa Kolehiyo, sa Unibersidad at sa akademya.  Sila ang may pinakamalaking interes sa mas matatag at kritikal na Kolehiyo ng Pangmadlang Komunikasyon. 

Binanggit ko sa aking naunang bisyon na ang aking pamumuno ay ginagabayan ng apat na saligang pagpapahalaga:  konsultatibong pamumuno, kolektibong pamumuno, transparency, at accountability.  Totoong marami pang maaring magawa para marealisa ang mga ideal na ito sa pamumuno, at sa tulong ninyong lahat, mapapatunayan ko pa ito sa susunod na tatlong taon.

Maraming salamat sa inyo sa pagkakataong nakapaglingkod sa Kolehiyo sa nakaraang tatlong taon, at sa pagkakataong makapagdeklara ng interes na muling makapaglingkod sa Kolehiyo at sa Unibersidad sa susunod pang tatlong taon.

12 Abril 2012